Kompetensinventering inom samverkansområdet

UniLink strävar kontinuerligt efter att bli än mer relevant för sina medlemmar - för dig! Därför vill vi undersöka intresset för och behovet av utveckling av kompetenser kopplade till ditt uppdrag inom samverkan på ditt lärosäte. Det främsta syftet är att främja professionaliseringen av samverkansarbetet.

UniLinks erbjudande består idag av de halvårliga Arenaträffarna, återkommande träffar inom mindre nätverk som uppdragsutbildningsnätverket samt studieresor utomlands. Finns det bland medlemmarna intresse av andra insatser? Dessa kan vara både i UniLinks regi eller i form av t.ex. subventionerat deltagande i andra organisationers aktiviteter. Exempel på tänkbara former kan vara kortare lärträffar presenterade av medlemmar med specialistkunskaper, flerdagarskurser kring samverkan med universitetsfokus, eller något helt annat. Låt oss veta vad du skulle behöva för att ännu bättre kunna utföra ditt uppdrag!
 
Om du tar dig tid att svara på frågorna nedan får vi ett underlag att arbeta vidare med. Stort tack för din medverkan!

/Styrelsen
Funktion/titel/roll  * Beskriv kort din roll i organisationen.
Fokus  * Vilka områden (eller parter, uppgifter, aktiviteter, former eller annat) arbetar du särskilt med?
Behov av kompetensutveckling  * Beskriv kort vilken kompetensutveckling du (och dina kollegor) har särskilt behov av - exemplifiera gärna med ämnesområden, verksamheter, arbetssätt eller annat.
Format  * Finns det typer eller former för insatser du tycker är särskilt önskvärda eller helst undviker, t ex webb-baserade/fysiska, heldagar/halvdagar, tid på året?
Kollegialt lärande  * Har du specialistkunskap inom något område du skulle kunna och vilja dela med dig av till andra UniLink-medlemmar?
Typ av specialistkompetens Om du svarade ja på frågan ovan, ange vilken kompetens det rör sig om och glöm inte att ange namn och e-post nedan.
Återkoppling Är du intresserad av att få veta mer av det som kommer ut av enkäten och framtida evenemang i UniLink, ange din e-post här.
Övriga synpunkter Har du andra önskemål eller funderingar kring kompetensutveckling än vad som fått rum i enkäten? Skriv ner dem här, anonymt om du vill eller med e-post om du vill bli kontaktad.