Arenor för relationsbyggande samhällsbyggande genom medborgarforskning


Syftet med detta projekt är att utveckla lärosätenas kapacitet för samverkan genom medborgarforskning och stärka samverkan i forskning och utbildning vid svenska lärosäten. Slutprodukterna kommer att kommuniceras genom en webportal för medborgarforskning och fortlöpande möjliggöra lärande och kunskapsutbyte för verksamma vid lärosätena och för allmänheten. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och föreningen Vetenskap och allmänhet (VA) Projektet har fyra mål:

1. Standardiseringar och datakvalitet
En förutsättning för samverkan genom medborgarforskning är säkrad datakvalitet. Kunskaper och erfarenheter måste delas över disciplingränser för att dra nytta av de lärdomar som vuxit fram. Projektet syftar här till att utveckla standarder för att säkerställa datakvalitet i medborgarforskning.
2. Etik

Idag existerar inga etiska regler för medborgarforskning vilket också berör forskningsfinansiärers riktlinjer för bedömningar av ansökningar. Projektet kommer att sammanställa etiska riktlinjer för medborgarforskning.

3. Teknikimplementering

Web-plattformar och mobila teknologier är viktiga för medborgarforskning. En mängd lösningar existerar, men systematisk utvärdering saknas. Projektet kommer att skapa en kunskapsöversikt och vägledning för användning av teknologiska lösningar på ett framgångsrikt och hållbart sätt.

4. Kommunikation

Medborgarforskning överskrider enkelriktad information av forskningsresultat. Forskare kommunicerar direkt med allmänheten i forskningsprocessen. Projektet kommer att utveckla en verktygslåda i relationsbaserad kommunikation för medborgarforskning.

Total budget: 10,5 mkr


Kontaktperson vid projektledande lärosäte: Dick Kasperowski, Göteborgs universitet
Projektansökan Vinnova