SAFIR

Samverkansfinansiering - Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande


Syfte
I projektet kommer att kartläggas vilka samfinansieringsverktyg som idag finns hos de i projektet deltagande lärosätena. Vi kommer även att undersöka vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra, vad som kan återanvändas av andra men även vidareutveckla befintliga verktyg. Projektet kommer både att innehålla kartläggning och analys men även skarpa tester av olika samfinansieringsverktyg.
 
Kontaktperson vid projektledande lärosäte: Cecilia Nilsson, Uppsala universitet
SAFIR - Ansökan Vinnova