Nätverksträff uppdragsutbildning 18-19 mars 2021

Högskolan i Gävle fick äran att stå som värd för den första digitala nätverksträffen i nätverket. Över 100 personer deltog under dagarna som arrangerades i samarbete med K3-projektet LUPP, Livslångt lärande med uppdragsutbildning. 

Den första dagen ägnades åt slutkonferens för LUPP-projektet. Deltagarna fick en presentation av projektet och resultat i form av kartläggningar, rekommendationer, metoder och verktyg. Som fördjupning skedde dialoger i temagrupper inom organisation och processer, kunddialog och markandsföring samt incitament för lärare att engagera sig i uppdragsutbildning. 

Dag nummer två ägnades åt en mer traditionell nätverksträff men med mer fokus på externa partners syn på lärosäten, uppdragsutbildning och livslångt lärande. Marie Wall från samverkansdelegationen för kompetensförsörjning och livslångt lärande bjöd på en insyn i samverkansprogrammets arbete och en blick på lärosätens roll i sammanhanget ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
Ulrika Wallén från Svenskt Näringsliv presenterade den rapport som publicerades i slutet av januari om den undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland lärosäten kring rollen och förutsättningar att fylla den i det livslånga lärandet. Ulrika presenterade också ett antal förslag för att stärka arbetet.

I en samtalspanel med representanter från Gävle kommun, Region Gävleborg och Företagarna bjöds på inblickar i hur uppdragsgivare tänker och hur de tycker att lärosäten kan bli ännu bättre partners i arbetet med kompetensutveckling. Dialog och samverkan är den gemensamma nämnarna på framgångsfaktorer. Panelen var eniga i att personalens mognad i digitalisering har ökat markant senaste året och att det absolut kommer påverka valet av utbildninslösningar framöver.

Under dagen fanns också tillfällen till nätverkande och erfarenhetsutbyten genom samtal i mindre grupper dels kring pandemins påverkan på arbete med uppdragsutbildning, dels i temagrupper inom markandsföring och kommuniaktion, digitalisering samt ekonomi och juridik. 

Dokumentation från nätverksträffen:

Presentation LUPP-projektet
Samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande, Marie Wall, regeringskansliet
Lärosätens roll i livslånga lärandet, Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv
KUL-projektet, Magnus Lemoine, Högskolan i Gävle
Dokumentation erfarenhetsutbyte
Avslutande mentimeter 

Läs mer om LUPP-projektet, rapport och modeller och verktyg: https://www.hv.se/lupp