"Utbyte med andra är ett sätt att hushålla med resurser och undvika att uppfinna hjul som redan rullar."

Staffan Lööf, tidigare utvecklingsdirektör, Högskolan i Borås

Om Unilink


UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Lärosäten bildade nätverket för att möta ett gemensamt behov erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom samverkans- och samproduktionsområdet. Nätverket är inte avgränsat till kontakter på ett nationellt plan utan söker även skapa möjligheter till internationella kontakter och samarbete. Föreningen kan även ta ett ansvar för gemensamma utvecklingsprojekt

Föreningen ser även som sin uppgift att informera om samhällsnyttan av lärosätenas samverkan med näringslivet och samhället i övrigt.

I dag, 25 år efter grundandet, är ett drygt tjugotal av Sveriges lärosäten medlemmar i UniLink. Medlem kan även annan juridisk person vara som har intresse av att främja föreningens verksamhet. Läs mer under rubriken Styrdokument, eller kontakta styrelsen för information.

 Informationsblad

 

Bakgrund

UniLinks historia startar i februari 1996. Då startades ett treårigt pilotprojekt finansierat av NUTEK med tre s k TIPPS-centra (Högskolan i Halmstad, Högskolan i Dalarna och IVF Luleå) och ett nav, den ideella föreningen Sefström. Uppgiften var att hålla ihop det nationella nätverk för att stimulera tekniköverföring mellan universitet, högskolor och företag som fanns mellan högskolorna.

Gradvis breddas och förändras föreningens verksamhet. Från att ha varit inriktad på teknikmäkling utvecklas verksamheten alltmer till att bli en träffpunkt som bygger på personliga möten mellan anställda i stödfunktioner för omvärldssamverkan. Medlemslärosätens samverkansfunktioner erbjuds ett nätverk, såväl nationellt som internationellt, som stöd i utvecklingen av den egna verksamheten.  Föreningen arrangerar för detta ändamål arenaträffar, möten och andra typer av sammankomster kring angelägna frågor. Dessa arrangemang är också öppna för icke-medlemmmar.  I anslutning till föreningens medlemsträffar erbjuds även kompetensutveckling i olika former för samverkansfunktionerna.

Som en konsekvens av dessa förändringar byter föreningen namn till UniLink (Universitet, högskolor och näringsliv i samverkan) för att bättre spegla föreningens bredare verksamhet och syfte.