Kurs: Perspektiv på samverkan

I K3-projektet Making Universities Matter som leddes av Lunds universitet togs en utbildning fram med tema samverkanskompetens. Hela kursen och filmerna är framtagna av forskarna Anna Jonsson, Eugenia Perez Vico och Diamanto Politis. 

Kursen innehåller tre moduler, och finns nu här att ta del av. Det är fullt möjligt att gå igenom kursen på egen hand eller varför inte tillsammans med dina kollegor?

Unilink har också anordnat en så kallad ”videocirkel” med samma upplägg som en bokcirkel. Istället för att läsa en bok inför varje träff så tittade vi på några av filmerna. Videocirkeln var uppdelad på tre tillfällen och när vi träffades så diskuterade vi filmernas innehåll. Om det låter intressant så kan ni höra av er till styrelsen för att få veta mer om planer framåt för videocirklar.

Nedan hittar ni allt material samt en beskrivning av innehåll och upplägg.  

Allmänt om kursen

Kursen består av tre moduler. Till varje modul finns ett antal filmer, och kurslitteratur. Det är alltså fullt möjligt att köra kursen på egen hand eller tillsammans med dina kollegor.

Nedan följer en beskrivning av innehåll och upplägg på kursens första modul, de förberedelser som behöver göras inför modulen samt kurslitteratur och material som tillhör modul 1.

Modul 1

Innehåll och upplägg
Modul 1 kan grovt delas in i två övergripande områden:

1) Den första (Perspektiv på och konsekvenser av samverkan) ger en introduktion till samverkan och belyser olika möjligheter, konsekvenser och utmaningar som kan förekomma i samverkan mellan akademi och omvärld.

2) Den andra delen (Samverkan inom forskning) tar upp samverkan inom forskning där olika exempel från forskningen och praktiken kommer att belysas. Modulen varvar föreläsningar, paneldebatt med inbjudna gäster, gruppdiskussioner med utrymme för erfarenhetsutbyten.

 1. Instuderingsfrågor
  Läs litteraturen, titta på de förinspelade föreläsningarna för denna modul och formulera 2 frågor utifrån respektive område (1 och 2 ovan). Dessa frågor kommer att ligga till grund för gruppdiskussionerna inom modulen.

 2. Inlämningsuppgift
  Skriv ner dina erfarenheter av samverkan inom forskning och/eller intervjua en kollega och reflektera över hens erfarenheter (max 1 000 ord). Dina reflektioner kommer att ligga till grund för diskussioner inom denna modul. Förbered diskussionen genom att formulera tre frågeställnigar utifrån dina reflektioner.

Benner, M. & Sörlin, S. (2015) Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv. VINNOVA Analys VA. https://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/va_15_02_t.pdf

Bjursell, C., Dobers, P. & Ramsten, A-C. (2016). Kap 2 i Samverkansskicklighet: för personlig och organisatorisk utveckling. Stockholm: Studentlitteratur.

Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2019.) Kunskap mellan elfenbenstorn och marknadstorg, sid. 9-14 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.

Perez Vico, E. (2018). En översikt av forskningen om samverkansformer och deras effekter, sid. 29- 50 i Berg, M., Willim, R., & Fors, V. (red.). Samverkansformer. Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap. (2018) Stockholm: Studentlitteratur.

Perkmann, M. et al. (2013) Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42, 423-442.

Prop. 2016/17:50, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, 24 November 2016.

Filmer modul 1

Bakgrund och sammanhang för kursen

Begrepp och förhållningssätt

Föreställningar om samverkan

Samverkansformer

Förutsättningar för och konsekvenser av samverkan

Konceptuella idéer om samverkan och forskningspraktiker

Ett exempel på en studie av kunskapssamverkan

Modul 2

Nedan följer en beskrivning av innehåll och upplägg på kursens andra modul, de förberedelser som behöver göras inför modulen, tidsschema, samt kurslitteratur och material för modul 2.

Innehåll och upplägg
Modul 2 består av två områden:
1: Samverkan inom utbildning
2: Samverkan för kunskapsöverföring och tillgänglig görande

Båda områden kommer att belysa olika exempel från forskningen och praktiken med hjälp av gästföreläsningar, paneldebatt med inbjudna gäster, samt interaktiva gruppdiskussioner med utrymme för erfarenhetsutbyte.

 1. Instuderingsfrågor
  Läs litteratur och ta del av det material som ligger till grund för denna modul och formulera 2 frågor utifrån området ”Samverkan inom utbildning” (område 1). Dessa frågor kommer att ligga till grund för gruppdiskussionerna inom modulen.

 2. Inlämningsuppgift
  Skriv ner dina erfarenheter av samverkan i relation till området ”Kunskapsöverföring/tillgängliggörande” (område 2) och/eller intervjua en kollega och reflektera över hens erfarenheter (max 1 000 ord). Dina reflektioner kommer att ligga till grund för diskussioner inom denna modul. Förbered diskussionen genom att formulera tre frågeställningar utifrån dina reflektioner.

Ahlgren-Moritz, et al. (2016) kap 1-2, 4 och 6 i Vägen till samverkanssäkrad utbildning: Metoder och strategier.
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/20440/Samverkanssakrad-utbildning-Del-1-Metoder-strategier.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Bengtsson, L. (2013) Utbildningssamverkan för jobb, innovation och företagande, Almega. https://www.almega.se/app/uploads/imported/Utbildningssamverkan-for-jobb-A.pdf

Bercovitz, J., & Feldmann, M. (2006). Entrepreneurial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. Journal of Technology Transfer, 31, 175-188.

DN Kulturdebatt (2019) Det krävs humanistiskt nytänkande i alla led. Magnus Bremmer. 2019-03-25. https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/magnus-bremmer-det-kravs-humanistiskt-nytankande-i-alla-led/

Magnell, M., & Geschwind, L. (2019). A seamless blend of research and professional practice: dual coupling in engineering education. Higher education Research & Development, 38(4), 807-818.

Filmer modul 2

Forskningens perspektiv på samverkan

Samverkan i akademiskt entreprenörskap

Samverkans roll i att kommunicera

Modul 3

Innehåll och upplägg
Modul 3 behandlar området: ”Organisering av samverkan, juridik, etik och extern finansiering”. Vid detta tillfälle kommer olika exempel från forskningen och praktiken att belysas med hjälp av gästföreläsningar, paneldebatt med inbjudna gäster, samt interaktiva gruppdiskussioner med utrymme för erfarenhetsutbyte. Modulen avslutats med presentation och diskussion av slutuppgiften för kursen.

 1. Instuderingsfrågor
  Läs litteratur och ta del av förinspelat material som ligger till grund för denna modul, och formulera två frågor som relaterar till organisering och mätning, samt två frågor om juridiska och etiska aspekter på samverkan baserat på egna erfarenheter och avvägningar.

 2. Inlämning av slutuppgift:
  Slutuppgiften består av att göra en av följande fyra uppgifter (ca 1500 ord) där det tydligt framträder att du som kursdeltagare har tagit del av de olika perspektiv som diskuterats inom ramen för kursen:

  Revidera/skissa en kurs utifrån att stärka samverkansperspektivet, eller Revidera/skriva en faktisk eller fiktiv forskningsansökan utifrån att stärka samverkansperspektivet med utgångspunkt i forskningens behov och förutsättningar, eller Revidera/skriva ett samverkansavsnitt att inkludera i en akademisk portfölj i CV eller inför meritering, eller Revidera/skriva ett annat strategiskt dokument som fångar in dina lärdomar från kursen i syfte att stärka samverkansstödet

Bjursell, C., Dobers, P. & Ramsten, A-C. (2016). Kap 3, 4, 6 i Samverkansskicklighet: för personlig och organisatorisk utveckling. Stockholm: Studentlitteratur.

Svensson, P. (2019) Motverka!, sid.149-158 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.

Pink, S. & Fors, V. (2018). Samverkansetik, sid. 69- 91 i Berg, M., Willim, R., & Fors, V. (red.). Samverkansformer. Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap. (2018) Stockholm: Studentlitteratur.

Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2020) Från folkbildning till kunskapsproduktion: Samverkan mellan akademi och samhälle. I Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.) Om styrning och kontroll i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Mcinnis, C (1998) Academics and Professional Administrators in Australian

Universities: dissolving boundaries and new tensions, Journal of Higher Education Policy and Management, 20:2, 161-173, DOI: 10.1080/1360080980200204

Filmer modul 3

Att organisera samverkan

Mätning och samverkan

Samtal med Sahlin

Mer att läsa

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.