Nätverket för uppdragsutbildning

Arbetar du med uppdragsutbildning och vill utbyta erfarenheter med kollegor vid andra lärosäten. Då har vi ett nätverk för uppdragsutbildning som består av både samverkanspersonal, ekonomer och kommunikatörer. Vi träffas en gång per år i en nätverksträff.

Träffar i nätverket för uppdragsutbildning

Nätverket för samverkare med uppdragsutbildningsfokus har legat på is några år, men kom till liv igen efter en av styrelsen arrangerad nätverksträff på Stockholms universitet den 15 mars 2018.

Tanken är att det åter ska formas en grupp aktiva som är villiga att hålla nätverket levande genom att ta initiativ till träffar,
antingen fristående eller i anslutning till UniLinks ordinarie Arenaträffar. Hittills har tre träffar arrangerats, med olika lärosäten som värdar.

Vill du att ditt lärosäte ska stå värd för en träff? Kontakta styrelsen så diskuterar vi det!

Kommande nätverksträff

”Det är i norr det händer!”

Luleå tekniska universitet bjuder in till nästa nätverksträff för uppdragsutbildning den 11–12 mars 2024. Under dessa dagar kommer vi att fördjupa oss i temat ”Det är i norr det händer!”

Nätverksträffen ger er en inblick i universitetets uppdragsutbildningsinitiativ som direkt stödjer de betydande satsningarna inom norra Sveriges industrier. Här har universitetet har en central roll när det gäller att uppfylla kompetensbehoven som den gröna omställningen kräver och har bland annat satsat stort på att utveckla nya korta och digitala, modulariserade uppdragsutbildningar. Det kommer även ges tillfälle att utbyta erfarenheter deltagare emellan.

Luleå tekniska universitet ser fram emot att välkomna er till Luleå för en inspirerande och givande nätverksträff.

Mer information och anmälan

Tidigare nätverksträffar

Den 11-12 mars anordnade Luleå tekniska universitet UniLinks årliga nätverksträff för uppdragsutbildning. Dryga 50 deltagare från 17 lärosäten fick under två dagar fördjupa sig inom uppdragsutbildning under temat ”Det är i norr det händer!”, och även uppleva den ljusa vårvintern i Luleå!

Nätverksträffen bjöd på ett varierat program som bland annat innehöll föreläsning av Peter Parnes om AI och hur det kan komma att påverka både utbildning och kompetensutvecklingsbehov, men också en inflygning över vad som händer i norr med investeringar av olika slag vilken gavs av Fredrik Hansson kommunalråd i Luleå. Båda dessa keynotes skapade förundran och frågor att tala vidare om. Deltagarna fick under båda dagarna välja mellan olika seminarier som berörde till exempel korta kurser, Mooc:ar, hp eller intyg, marknadsföring,  att ta fram korta digitala kurser med flera teman. Som vanligt skapade inspirationen frågor och goda dialoger. Som vanligt vid dessa nätverksträffar sprudlade samtalen, erfarenhetsutbytena och nätverkandet!

Vid träffens slut överlämnades stafetthatten till Mittuniversitetet som kommer att arrangera nätverksträffen 2025.  

Presentationer från nätverksträffen:

Unilink konferens i Luleå

Frantidens lärande inom högre utbildning

Unilink marknadsföring

Workshop om MOCC

Unilink dag 1

Unilink dag 2

27-28 mars 2023 bjöd Högskolan i Kristianstad in till nätverksträff om uppdragsutbildning. Temat var: Livslångt lärande – regional relevans

Temat anknyter till Högskolan Kristianstads strategi – ”Högskolan Kristianstad ska bidra starkt till en positiv och hållbar samhällsutveckling, speciellt i det regionala sammanhanget. Utbildning och forskning vid Högskolan Kristianstad ska vara känd för sin höga kvalitet och sitt stora bidrag till kompetensförsörjning och kompetensutveckling”

Presentationer från nätverksträffen

Presentation Ladok icke hp-kurser

Presentation pedagogiska metoder och verktyg

Presentation pedagogiska metoder Tidscheck 2

Presentation regional relevans

Presentation tillsammans blir vi starka

Presentation Tobias Grahn LLL

Presentation Utveckla kraften i samverkanrelationen

Den 28-29 september arrangerades årets nätverksträff i Linköping där ca 80 personer deltog.
Temat för nätverksträffen 2022 var: Uppdragsutbildning – en väg till livslångt lärande.

Förutom många spännande samtal och möten var det två huvudtalare på nätverksträffen Andreas Wallo, från Linköpings universitet, biträdande professor i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv. Andreas talade om lärande i arbetslivet och vikten av att integrera formellt och informellt lärande.

Katarina Pietrzak, från RISE, är journalist, strateg för livslångt lärande och programledare för den framgångsrika podden ”Livslångt”. Katarina har gjort ett stort antal poddavsnitt på temat livslångt lärande. Hon har pratat med många olika personer med vitt skilda perspektiv på detta fenomen. I sin  keynote delade Katarina med sig av sina erfarenheter och reflekterade över livslångt lärande och uppdragsutbildning.

UNILINK_LiU_2022

RISE_UniLink_LiU

Högskolan i Gävle fick äran att stå som värd för den första digitala nätverksträffen i nätverket. Över 100 personer deltog under dagarna som arrangerades i samarbete med K3-projektet LUPP, Livslångt lärande med uppdragsutbildning.

Den första dagen ägnades åt slutkonferens för LUPP-projektet. Deltagarna fick en presentation av projektet och resultat i form av kartläggningar, rekommendationer, metoder och verktyg. Som fördjupning skedde dialoger i temagrupper inom organisation och processer, kunddialog och markandsföring samt incitament för lärare att engagera sig i uppdragsutbildning.

Dag nummer två ägnades åt en mer traditionell nätverksträff men med mer fokus på externa partners syn på lärosäten, uppdragsutbildning och livslångt lärande. Marie Wall från samverkansdelegationen för kompetensförsörjning och livslångt lärande bjöd på en insyn i samverkansprogrammets arbete och en blick på lärosätens roll i sammanhanget ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Ulrika Wallén från Svenskt Näringsliv presenterade den rapport som publicerades i slutet av januari om den undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland lärosäten kring rollen och förutsättningar att fylla den i det livslånga lärandet. Ulrika presenterade också ett antal förslag för att stärka arbetet.

I en samtalspanel med representanter från Gävle kommun, Region Gävleborg och Företagarna bjöds på inblickar i hur uppdragsgivare tänker och hur de tycker att lärosäten kan bli ännu bättre partners i arbetet med kompetensutveckling. Dialog och samverkan är den gemensamma nämnarna på framgångsfaktorer. Panelen var eniga i att personalens mognad i digitalisering har ökat markant senaste året och att det absolut kommer påverka valet av utbildninslösningar framöver.

Under dagen fanns också tillfällen till nätverkande och erfarenhetsutbyten genom samtal i mindre grupper dels kring pandemins påverkan på arbete med uppdragsutbildning, dels i temagrupper inom markandsföring och kommuniaktion, digitalisering samt ekonomi och juridik.

Drygt 70 intresserade träffades under ett lunch-till-lunch-möte på Malmö universitet för att lyssna på olika presentationer och diskutera uppdragsutbildningens insatser under samlingsrubriken ”Det livslånga lärandet”.

UKÄ:s GD Anders Söderholm inledde med att presentera sitt och sin myndighets uppdrag i frågan kring ”Det livslånga lärandet”. Han fick snabbt igång de närvarande till en livlig diskussion kring frågan och funderingar om vi gör tillräckligt. Söderholm presenterade även UKÄ:s arbete med kvalitetsfrågor och universitetens arbete, studentens rättigheter och deras arbete och ansvar kring den officiella statistiken och chefsutveckling. Dessa tankar och funderingar följde med under dagarna.

Hur arbetar vi? Efter UKÄ kom representanter från tre olika lärosäten som presenterade hur man valt att organisera uppdragsverksamheten. Det var Lar Palm från Lunds universitet, Sabrina Thelander från Linköpings universitet och Anna-Lena Månsson från Malmö universitets RUC. Man beskrev hur man byggt upp verksamheten och vad man stod inför i form av utmaningar och annat. Många tankar och funderingar väcktes i publiken och hade behövt mer tid än vad som fick rum i programmet.

Programpunkten ”Marknadsföring och uppdragsutbildning”, med Pernilla Tingvall och Tina Bäckström från Luleå Tekniska Universitet, väckte många nyfikna frågor. Pernilla och Tina tryckte bl.a. på vikten av att arbeta både internt och externt och framhöll framgångsfaktorerna synas, informera, kommunicera, synliggöra och samverka.

Dag två inleddes med två parallella pass: ”Skriva avtal: Avtalsformalia” med juristen Karin Engström respektive ”Olika Pedagogiska modeller för uppdragsutbildning” med Mikael Rundberg, Oscar Hemer och Anders Hog Hansen från ComDev vid Malmö universitet. De senare presenterade hur de arbetat fram sin modell för bl.a. distansarbete.

Som avslutning berättade Monika Hattinger, Högskolan Väst och Erica Byström, Linköpings universitet, om det Vinnovafinansierade K3-projektet LUPP där man tagit fram goda exempel kring och med uppdragsutbildning. Målet med projektet är att underlätta för uppdragsutbildningen, korta ledtiderna, analysera behov, minska bemanningsproblem, nyttja högskolans resurser och öka uppdragsutbildningen. Mer information om LUPP och övriga K3-projekt finns på www.k3-projekten.se

I två dagar träffades verksamma inom uppdragsutbildning på universitet och högskolor från hela Sverige i Kalmar för årets nätverksträff.

Temat för var ekonomiska förutsättningar för uppdragsutbildning och nätverket hade en hearing med Ekonomistyrningsverket och gästades av advokaten Viveka Bonde.

Under dag två fortsatte programmet med information om nationella projekt inom området och med samtal i grupper om bland annat ekonomi, begrepp, organisation, och marknadsföring.

Vi tackar Linnéuniversitetet för ett utmärkt arrangemang, trevliga dagar och ser fram mot nästa träff i nätverket!

 

Nätverket för samverkare med uppdragsutbildningsfokus har legat på is några år, men i mars 2018 gjorde styrelsen en satsning för att blåsa liv i det igen genom en nätverksträff på SU. Gensvaret var över förväntan – salen var full och huvudtalaren Viveca Bonde från Bonde Barzey Advokatbyrå, som bjudits in för att tala om juridiken kring uppdragsutbildning, drog på allmän begäran över tiden och förlängde sitt pass.

Förhoppningen på sikt är att forma en grupp av aktiva som är villiga att hålla nätverket levande genom att ta initiativ till träffar, antingen fristående eller i anslutning till UniLinks ordinarie Arenaträffar.

Stort tack till alla som deltog och bidrog till en lyckad dag!

Programpunkter under dagen:

  • Övningar sociala medier strategi
  • Karlstadsuniversitets Uppdrags AB presentation UniLink
  • Högskolan i Skövde presentation UniLink-konferens
  • Föreläsning Uppdragsutbildning Advant
  • Stockholms universitet presentation UniLink-konferens