K3-projekten: Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln*

2019-02-14: Nu finns den nationella K3-koordineringen på plats: Eva Klasson Wehler, samverkansstrateg vid Stockholms universitet, har 2019-2021 i uppdrag av Vinnova att koordinera lärande, kommunikation och synergier mellan de olika projekten. I uppdraget ingår även att planera för hur resultaten bäst kan tas om hand och implementeras efter projekttidens slut.

Bakgrund: 2017 lyste Vinnova ut totalt 100 miljoner kronor för utveckling av svenska lärosätens samverkanskapacitet. Utifrån ett antal teman skickades 18 projektskisser in till Vinnova, som efter bedömning av en extern bedömningsgrupp samt en hearing beviljade medel till 17 projekt. De flesta av landets lärosäten deltar i ett eller flera av projekten, som alla sträcker sig över tre år.


Ur utlysningen :

"Vinnova vill ge möjlighet till universitet och högskolor att utveckla sin kapacitet för samverkan i forskning och utbildning.
Samverkan är ett medel för att stärka kvalitet och relevans i forskning och utbildning och bör vara en naturlig och integrerad del av lärosätenas kärnverksamhet. Vinnova ger därför stöd för de behov som ledningarna vid lärosätena själva bedömer som de mest strategiska för att utveckla och/eller följa upp samverkan med omgivande samhälle. Genom att lärosätena själva definierar och driver utvecklingen ger det goda förutsättningar för att resultat implementeras och ger positiva avtryck i verksamheten på olika nivåer. Samverkan definieras som en interaktiv process som skapar ömsesidig nytta för lärosäten och deras olika aktörer. Samverkan med det omgivande samhället ska ses som integrerad i lärosätenas utbildnings- och forskningsverksamhet."

Översikt av de olika projekten - Utskriftsvänligt format här

 Titel  Akronym Projektledande lärosäte Projektledare / Kontaktperson
 Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande SKÖN Linköpings universitet Jan Axelsson
 Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning - i hela landet Nya vägar Högskolan Väst Lena Lindhé
Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter IMP Chalmers Tekniska Högskola & GU Charlotte Emlind Vahul & Andrew Telles
Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan UtvInd Södertörns högskola Dan-Anders Lidholm
Etablering av självständiga arbeten som ex-jobb inom musik och teknik ESAIM Kungliga Musikhögskolan Emilie Lidgard
Samverkan synliggjord - begrepp för högskolesektorns samverkan SamSyn Stockholms universitet Charlotte Rossland
Internationalisering av samverkan INSA Jönköping University Peter Svalander
Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning ARCS Göteborgs universitet Dick Kasperowski
Omvärldsarenan Omar Högskolan i Skövde Mats Rydehäll
Samverkan för livslångt lärande - uppdragsutbildning LUPP Högskolan Väst Monika Hattinger
Utåtriktad personrörlighet PAUS Södertörns högskola Johanna Tollbäck
Meritvärde av samverkansskicklighet MerSam Högskolan i Borås Anna Bergstrand
Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan SPETS Linnéuniversitetet Ola Dagbro
Metoder för relevansbedömningar av utbildningar MerUt Kungliga Tekniska Högskolan Johan Blaus
Samverkansfinansiering - Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande SAFIR Uppsala universitet Cecilia Nilsson
Metodik för utveckling av samverkansarenor MUSA Stockholms universitet David Paulsson
Agenda 2030 som ramverk för konsekvensbeskrivning av samverkan och nyttiggörande AGERA Göteborgs universitet Anders Ahlbäck

Mer information under projektrubrikerna, alternativt kontakta respektive projektledare.
Fattas det information om ditt projekt eller är något felaktigt? Kontakta info@unilink.se så rättar vi till det!


* Bakgrund till begreppet K3:
Regeringen ställde i forskningspropositionen 2012 totalt 200 mkr till Vinnovas förfogande för att utreda och utprova möjliga samverkansindikatorer. 120 mkr av dessa gick till de s.k. Pilot-projekten där en mätmodell provades i två steg. Denna modell har i stort sett samfällt avvisats av sektorn. De återstående 80 mkr, plus ungefär 50 mkr av Vinnovas egna medel, gick till utlysningar i två omgångar där lärosätena kunde ansöka om utvecklingsmedel för att verksamhetsutveckla sin egen samverkanskapacitet. Dessa utlysningar har kommit att kallas K3-utlysningarna, syftande på Kunskapstriangeln. De ovan listade projekten är resultatet av den tredje K3-utlysningen.