Ny rapport om samverkan mellan småföretag och universitet

Forskarna Veronica Svensson Ülgen och Helena Forslund vid Linnéuniversitet har nyligen släppt rapporten: Utveckling av en överförbar modell för forskningsnära samverkan med näringslivet

Rapporten handlar om modeller för samverkan mellan småföretag (genom IUC) och universitet utifrån ett projectcase.  Sammanfattningsvis så har man under tre år studerat kritiska faktorer i samverkansprojektet Kalla magneters olika faser och ur olika aktörers perspektiv. Syftet har varit att utveckla en överförbar modell för samverkan mellan universitet och mikro- och småföretag (MSE) i innovativa produktutvecklingsprojekt.

Projektet Kalla magneter har studerats utifrån fyra faser; initiering, formering, genomförande och utvärdering.  Faktorer som man har tittat på är till exempel: finansiella, målöverensstämmelse, etablering och planering, kommunikation, samarbetet, projektledning, utvärdering mm.  I rapporten redovisas rekommendationer från följeforskarna på hur man bäst kan lägga upp ett samverkansprojekt med hänsyn till olika aktörers perspektiv. 

Rapporten kan användas för att öka kunskapen hos de studerade universiteten och företagen, likväl som för att överföra kunskap till andra universitet och företag/MSE som funderar på att delta i ett UIC.

Du kan hämta hem och läsa hela rapporten här: Utveckling av en överförbar modell för forskningsnära samverkan med näringslivet