Personrörlighet till och från akademin för kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Samhällsomställningar, snabba teknologiska förändringar i samhället och behov av utveckling av hållbara lösningar för klimatomställning ställer stora krav på samhällets kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Satsningar på kunskapsutbyte genom personrörlighet vid universitet och högskolor kan vara ett sätt att stärka samhällets långsiktiga kompetensförsörjning och främja nationell utvecklingskraft och omställningsförmåga.

Personrörlighet och ovanstående projekt var tema och innehåll vid UniLinks erfa-träff 24 september 2021. Deltagarna fick presentationer av projekten PAUS och Affilierad kompetens, båda finansierade av Vinnova, där universitet och högskolor fått möjlighet att utveckla och testa modeller för personrörlighet för stärkt kunskapsutbyte och samverkan med samhället. PAUS har provat och vidareutvecklat stöd för personrörlighet från akademi till externa organisationer med fokus på utbildningssamverkan och studentmedverkan. Affilierad kompetens är en konceptstudie som fokuserar på personrörlighet från näringslivet till akademin. Mobiliteten baseras på individuell kompetensutveckling och en snabb, formaliserad process med det ömsesidiga värdet i fokus.

Efter presentationerna skedde samtal och erfarenhetsutbyte i grupper kring bland andra följande frågreställningar: Vad ställer strategisk mobilitet för krav på våra organisationer? Hur kan lärosäten kan stärka sin förmåga att genomföra personrörlighet? Hur följer vi upp det? Vilka resultat ser vi? 

Personrörlighet sågs av deltagarna som ett bra vertyg med utvecklingsppotential för samverkan och det livslånga lärandet för samverkanspartners, men även för personal vid lärosäten. Finansiering på lärosätesnivå för mobilitetsprogram ger möjligheter för bättre och fler effekter på organisatorisk nivå, vilket än mer gör det till ett strategiskt verktyg. Ledningens stöd och en kontinuerlig dialog med chefer inom lärosätet är viktigt för att ge personrörlighet en naturlig plats i verksamheterna. Finansieringen är av vikt och där måste lärosäten hitta vägar att gå genom till exempel kompetensutvecklings och utvecklingsmedel. 
 
Traditionella mobilitetssatsningar från tex Vinnova drivs av enskilda individer. Dialogen med företaget eller externa organisationen (mottagarorganisationen ) blir då främst med enstaka forskare eller lärare.  Det kan skapa svårarigheter att få utväxling på organisatorisk nivå av dessa medel. Med mobilitetsprogram som satsning och strategiskt verktyg på organisatorisk nivå kan man med relativt små medel få större utväxling. Då det ger möjlighet att bygga  och utveckla områden fås större utväxling och fördjupade kontakten med fler individer på fler nivåer mellan lärosätet och andra verksamheter. 

Läs mer om träffen
Ett referat om erfaträffen kring personrörlighet

Presentationer vid erfaträffen:
Om PAUS
Om Affilierad kompetens

Rapporter från projekten hittar du här: 

http://unilink.se/Content/Download/129596/Affilierad%20kompetens%20slutrapport%20fr%C3%A5n%20pilotstudie%20inkl%20bilagor%20(1).pdf

http://unilink.se/Content/Download/129598/PAUS_projektets_genomforande_och_resultat_2021.pdf

http://unilink.se/Content/Download/129597/Personrorlighetsprogram_-Handbok_2021.pdf

Lär mer om projekten

Läs mer om Paus:https://k3-projekten.se/project/paus/
Projektledare: Johanna Tollbäck, Södertörns högskola, johanna.tollback@sh.se
Läs mer om Affilierad kompetens:https://www.lu.se/artikel/universitet-oppnar-korttidspermitterade
Projektledare: Maria Johansson, maria.johansson@fsi.lu.se